Wyszukaj w serwisie interesujący Cię towar
lub produkty wybranego producenta:

Promocja dnia!
Reklama

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę „DECORLIGHT” Dominik Śleziak i stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży.

2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia kupującego oraz wystawienia faktury sprzedaży Kupującemu i równoznaczne jest z faktem zaznajomienia i akceptacji przez Kupującego treści „WS”, dostępnej w siedzibie firmy, oraz na stronie internetowej www.decorlight.pl

3. Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z „DECORLIGHT” Dominik Śleziak przyjęcie przezeń „WS” przy jednym zamówieniu, uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

4. Poza uregulowaniami zawartymi w Warunkach Sprzedaży „DECORLIGHT” Dominik Śleziak dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów kooperacyjnych i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

Wysyłka i czas realizacji zamówienia

1. Wysyłka towarów odbywa się we wtorki i czwartki, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Szczegółowe zasady dostawy towarów do domu Klienta określają regulaminy firm realizujących dostawę.

3. Wysyłki towarów realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

4. Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości przesyłki i firmy realizującej dostawę.

a. firma kuriersk "UPS" - przy przedpłacie na konto- 20,00 zł brutto, a przy pobraniu- 30,00 zł brutto;

b.              Pocza Polska przesyłka pobraniowa, ekonomiczna- 30 zł/brutto;

5. Termin realizacji zamówienia zależny jest od aktualnych stanów magazynowych i może wynieść od trzech do dwudziestu jeden dni roboczych.

Oferty, wzorce i ceny

1. Oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez „DECORLIGHT” Dominik Śleziak mają charakter wyłącznie informacyjny.

2. Ceny określane są w ofertach lub potwierdzeniach wysyłanych kontrahentom.

3. Aktualny cennik jest zawsze dostępny w biurze „DECORLIGHT” Dominik Śleziak. W momencie wejścia w życie nowego cennika traci ważność cennik poprzednio obowiązujący, chyba ze strony uzgodniły inaczej. „DECORLIGHT” Dominik Śleziak zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w przypadku nagłego wzrostu cen komponentów opraw oświetleniowych o więcej niż 10% bez wcześniejszego poinformowania.

4. Ceny produktu zawierają koszt produktu oraz jego opakowanie (folia + karton).

a. W przypadku opraw oświetleniowych źródła światła nie stanowią integralnej części produktu;

Warunki płatności

1. Zapłata za otrzymany towar powinna nastąpić bez jakichkolwiek potrąceń przez Kupującego, według uzgodnionych warunków płatności. Termin dokonania zapłaty jest uzgadniany z kontrahentem i wskazany na fakturze sprzedaży.

2. Datą wykonania świadczenia przez Kupującego jest data wpływu należności na konto sprzedawcy, tj „DECORLIGHT” Dominik Śleziak.

3. W przypadku nieterminowej zapłaty, „DECORLIGHT” Dominik Śleziak jest uprawniona, bez dodatkowych wezwań do zapłaty, do żądania odsetek umownych za opóźnienie w wysokości 0,2% wartości zaległości, za każdy dzień opóźnienia. Odsetki umowne za opóźnienie liczone są od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności.

4. W przypadku nieterminowej realizacji płatności, „DECORLIGHT” Dominik Śleziak jest uprawniona do dochodzenia, obok należności głównej i odsetek umownych za opóźnienie, również kosztów sądowych, egzekucyjnych, zastępstwa procesowego oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją tej należności.

5. Jeżeli Kupujący popadł w opóźnienie z płatnościami należnymi na podstawie więcej niż jednej faktury, „DECORLIGHT” Dominik Śleziak ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez Kupującego z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art.451 §1 kodeksu cywilnego. Jednocześnie „DECORLIGHT” Dominik Śleziak zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

6. Kupującemu nie służy wobec „DECORLIGHT” Dominik Śleziak prawo zatrzymania ani prawo złożenia oświadczenia o potrąceniu.

7. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.

8. Kupujący zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia „DECORLIGHT” Dominik Śleziak o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.

Odpowiedzialność za wady

1. Kupujący jest zobowiązany znać parametry techniczne zamawianego towaru. „DECORLIGHT” Dominik Śleziak dostarcza towar zgodnie z zamówieniem i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.

2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nie ukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.

3. Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem dostawy, konieczne jest umieszczenie przez Kupującego adnotacji na liście przewozowym o rodzaju szkody w zakupionym towarze (stwierdzenie braku lub uszkodzenia). Adnotacja na liście przewozowym musi zostać podpisana przez kierowcę, który dostawę zrealizował.

4. Zgłaszanie reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru:

a. dla reklamacji wynikających z błędnego załadunku towaru- najpóźniej w dniu następnym po rozładunku towaru;

b. reklamacja wynikająca ze szkody powstałej w czasie transportu będzie rozpatrywana tylko w przypadku stwierdzenia szkody w obecności kuriera i powinna być zgłoszona najpóźniej w dniu dostawy towaru pod rygorem utraty uprawnień do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej;

5. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż w terminie 7 dni po otrzymaniu towaru. Do zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.

6. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej do dyspozycji „DECORLIGHT” Dominik Śleziak przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania informacji Kupującemu.

7. „DECORLIGHT” Dominik Śleziak jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, przedstawienia mu oferty, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

8. „DECORLIGHT” Dominik Śleziak nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru, wskutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania towaru przez Kupującego, za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

9. Jeżeli spośród towarów dostarczonych i sprzedanych, tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od towarów wolnych od wad, uprawnienie Kupującego do rezygnacji z realizacji zamówienia lub odstąpienia od umowy dotyczące realizacji jego zamówienia, ogranicza się tylko do towarów wadliwych.

10. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

11. Odpowiedzialność „DECORLIGHT” Dominik Śleziak za szkody powstałe w wyniku istnienia wad, w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi, zostaje wyłączona (art. 558 Kodeksu cywilnego).

12. „DECORLIGHT” Dominik Śleziak może odmówić usunięcia wady, gdyby wymagało to nadmiernych kosztów.

13. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

14. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.

15. Brak zgłoszenia reklamacji w przewidzianych wyżej terminach powoduje utratę przez Kupującego prawa do reklamacji.

16. W każdym przypadku reklamacji podstawą jej rozpatrzenia przez „DECORLIGHT” Dominik Śleziak jest sporządzenie protokołu reklamacyjnego i dokumentacji zdjęciowej przez jej przedstawiciela handlowego, niezwłocznie po zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego, chyba że strony postanowią inaczej.

17. „DECORLIGHT” Dominik Śleziak ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania wobec niego przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań finansowych.

18. Akceptując niniejszą procedurę reklamacyjną Kupujący rezygnuje z korzystania z prawa potrącania swoich roszczeń.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

3. „DECORLIGHT” Dominik Śleziak i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby „DECORLIGHT” Dominik Śleziak.

 

Decorlight - nowoczesne oświetlenie - wdrożenie © FUTURE